I. WIE IS KREDIETBOETIEK? INFORMATIEFICHE

Kredietboetiek is een onafhankelijk kredietbemiddelaar en is ingeschreven en geregistreerd in het nationaal register bij de FSMA onder het nummer 0702897533 als bemiddelaar in consumentenkredieten en heeft eveneens een inschrijving in het nationaal register van verzekeringsbemiddelaars.

U kan dit controleren via: https://www.fsma.be/nl/party/algemene-verzekerings-en-kredietboetiek

Het ondernemingsnummer (KBO) van Kredietboetiek BV is 0702897533

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in 2800 Mechelen – Veemarkt 37 B

GEGEVENS

Kredietboetiek is een bv

De kantoren zijn gelegen in 2800 Mechelen, Veemarkt 37 B.

U kan contact opnemen met Kredietboetiek bv :

Per brief: Veemarkt 37 B, 2800 Mechelen

Per telefoon: 015/26.11.29

Per e-mail: info@kredietboetiek.be

www.kredietboetiek.be

Kredietboetiek bv is uw onafhankelijke bemiddelaar, uw raadgever en vertrouwenspersoon die voor u de voordeligste financiële oplossing zoekt qua leningen en schuldsaldoverzekeringen.

Door het aanvragen van een krediet geeft u uitdrukkelijk toestemming dat Kredietboetiek en eventueel ook onze zustermaatschappij Quick Krediet u mag contacteren per post, per telefoon, per email, per SMS, per social media.

Kredietboetiek werd opgericht in 2018 door Geert Muys en kan u vinden op Veemarkt 37 B in Mechelen. Geert Muys is ook zaakvoerder van Quick Krediet. Op administratief en commercieel vlak werken beide maatschappijen nauw samen.

Onze filosofie is: 1+1 = 3. Waarmee we bedoelen dat door het bundelen van krachten en door samen te werken, je meer energie hebt, meer kan bereiken en dus meer kan betekenen in het voordeel van de klanten die om een lening komen vragen.

Geert Muys is gediplomeerd en gecertificeerd door de Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Hij is tevens gediplomeerd verzekeringsmakelaar.

Het feit dat Kredietboetiek op geen enkele wijze gebonden is en onafhankelijk is, maar toch een nauwe band heeft met Quick Krediet heeft voor u als consument alleen maar voordelen. Kredietboetiek en Quick Krediet analyseren uw kredietaanvraag en onderhandelen dan met diverse kredietmaatschappijen en zoeken samen naar het voor u meest passend krediet op uw maat, volgens uw behoeften en budgettaire mogelijkheden.

Bovendien kan Kredietboetiek u ook schuldsaldoverzekeringen aanbieden van verschillende maatschappijen. Wij zijn dus ook op het vlak van verzekeringen noch wettelijk, noch economisch aan één bepaalde maatschappij gebonden zodat we u steeds de goedkoopste premie kunnen aanbieden.

Kredietboetiek werkt vooral samen met Cofidis – Quick Krediet – Afi Esca en Aviza.

Kredietboetiek is heel gemakkelijk te contacteren en bereikbaar.

Kredietboetiek is een goed georganiseerde kredietmakelaar en stelt thans 7 mensen te werk, die u vanaf ’s morgens 9 u te woord staan.

Geen minutenlange doorschakelingen of contacten waarbij je niet geholpen wordt. Het kredietkantoor is zo georganiseerd dat iedereen op elk moment klaar staat om via mail of chat op al uw vragen te antwoorden.

Geert Muys is vrijwel constant op zijn kantoor. Dat heeft voor u het voordeel dat hij dicht bij de mensen staat om hen met woord en daad bij te staan, advies en raad te verstrekken in de filosofie dat “dienstbetoon” en “mensen helpen”, voorop moeten staan.

Elke aanvraag die de computer weigert, komt in handen van Geert Muys om te kijken of er op een menselijke manier een oplossing kan gegeven worden aan de financiële problemen van de klant.

Daarom behoort Kredietboetiek al jarenlang tot één van de belangrijkste en meest gerespecteerde kredietbemiddelaars van Vlaams België.

Voor elke kredietaanvraag wordt er altijd voorafgaandelijk aan de ondertekening van het aanbod van de lening een analyse gemaakt van uw verlangens en behoeften en budgettaire mogelijkheden en wordt er in een voor u verstaanbare taal, de nodige uitleg en voldoende professioneel precontractueel advies gegeven over dit krediet. Op al uw vragen geven wij een begrijpbare uitleg. Kredietboetiek behartigt op een eerlijke, professionele, billijke, loyale en transparante wijze uw belangen.

Kredietboetiek wordt door de kredietgevers vergoed. Het commissieloon varieert van bank tot bank en van het soort krediet. Kredietboetiek aanvaardt geen extra commissielonen of bonussen om bij bepaalde banken of financiële instellingen meer dossiers te plaatsen.

Ook voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Voor meer informatie contacteert u ons kantoor. U als consument hebt het recht om hierover meer specifieke informatie op te vragen. (WER art VII.128).

Kredietboetiek heeft een verzekering “beroepsaansprakelijkheid” afgesloten en heeft de deontologische code voor de kredietbemiddelaars uitgaande van de Vereniging der Banken onderschreven.

Kredietboetiek staat onder toezicht van:

– De Federale Overheid Dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. www.economie.fgov.be.

– De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in ’t kort FSMA. Congresstraat, 12/14 in 1000 Brussel. Tel: 02 220 52 11 en Fax: 02 220 82 75 www.fsma.be en is gekend onder het nummer 0702897533

– Kredietboetiek is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder het nummer 0702897533 dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Kredietboetiek is ook aangesloten bij Ombudsfin. Mocht u ooit toch niet tevreden zijn van onze werking of dienstverlening of moest u een klacht hebben, dan vragen wij u vriendelijk om in de eerste plaats de klachtendienst van Kredietboetiek via: info@kredietboetiek.be en in de tweede plaats de klachtendienst van de verzekeraar te contacteren.  Moesten we toch niet tot een minnelijke oplossing komen dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor de verzekeringen. Die zal dan als een onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u, uw verzekeraar  en uw verzekeringsmakelaar Kredietboetiek. U kan de ombudsman treffen op het adres : De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Tel.: 02 547.38.71 info@ombudsman.as website : www.ombudsman.as/nl

Op de website van uw kredietgever treft u de klachtenprocedure aan. Met zijn drieën vinden we zeker een gepaste uitkomst. Moesten we toch niet tot een minnelijke oplossing komen dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële geschillen. Die zal dan als een onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw kredietgever en/of Kredietboetiek. U kan de ombudsman treffen in de : North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 te 1000 Brussel. Tel.: 02 545 77 70 en op Fax: +32 2 545 77 79. Ombudsman@Ombudsfin.be website : www.ombudsfin.be

Kredietboetiek BV respecteert de Wet voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van uw persoonsgegevens dd.8/12/1992 en de Algemene Europese verordening voor Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG) en de GDPR wetgeving. Deze verordening voorziet een uitbreiding van de begrippen “persoonsgegevens”. De relevante definitie kan worden geraadpleegd in art. 4 van de Europese verordening en een uitgebreide beschrijving van uw rechten kan nu terugvinden in hoofdstuk III van de Europese verordening 2016/679.

Simpel gezegd is de AVG ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt ze de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. De AVG trad in werking op 25 mei 2018.

Daarom neemt Kredietboetiek de noodzakelijke beschermingsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch, als op technisch vlak met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens.

U weet dat wij uw persoonsgegevens en alle relevante informatie doorgeven aan een erkende kredietverstrekker, verzekerings- en/of herverzekeringsmaatschappij met enkel als doel uw kredietaanvraag te onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden dus enkel gebruikt voor de kredietbeoordeling van uw kredietaanvraag en indien van toepassing voor het opstellen van de verzekeringspolis. Dit betekent concreet dat deze gegevens eventueel kunnen medegedeeld worden aan een derde die belang heeft bij uw kredietaanvraag, in het kader van een relatie met Kredietboetiek en voor de beoordeling van uw kredietaanvraag. Deze partijen zijn in alle gevallen ook gebonden aan dezelfde wetten als Kredietboetiek.

Uw gegevens worden nooit gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor commerciële doeleinden.

Kort gezegd, uw verkregen persoonsgegevens worden door Kredietboetiek verzameld, verwerkt en bijgehouden met het doel om u een krediet te verlenen en het beheer ervan. U kan ten allen tijde inzage krijgen van deze gegevens. U kan ze laten verwijderen of laten verbeteren door u te richten tot Geert Muys, verantwoordelijke voor uw gegevens bij Kredietboetiek. U kan dit doen door een mailtje te sturen aan : info@kredietboetiek.be

Contacteer Kredietboetiek op nummer 015/26.11.29 als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, maar u mag ons uiteraard ook bellen als u andere vragen hebt over deze infofiche.

Het openbaar register van de automatische verwerking van de persoonsgegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat. 35 te 1000 Brussel. (meer en uitgebreider kan u hierover lezen in onze GDPR verklaring op onze site).

BELANGRIJK: Door het aanvragen van een krediet geeft u uitdrukkelijk toestemming dat Kredietboetiek en/of Quick Krediet u contacteert per post, per telefoon of per email per SMS of per social media.

Indien u niet wenst gecontacteerd te worden in verband met uw aangevraagde lening, is het niet nodig om een aanvraag in te dienen en zullen wij u nooit verder helpen met uw aanvraag tot een geldlening! Het is immers absoluut noodzakelijk dat wij u, als voorzichtig en toegewijde kredietbemiddelaar kunnen contacteren via bovenvermelde kanalen om u een passend krediet te verlenen. Wij maken immers altijd en voorafgaandelijk aan de ondertekening van een eventueel kredietaanbod een analyse van uw verlangens en behoeften en geven u professioneel en begrijpbaar advies over uw kredietaanvraag.

Een prospectus over uw krediet kan u vinden op de website van de kredietgevers, maar wordt steeds ook door ons aan u per mail overgemaakt.

 

II. ONZE PRIVACY VERKLARING INZAKE GDPR TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De toezichthoudende overheid is: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hierna onze verklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Je tevredenheid staat bij Kredietboetiek BV centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.

In dit document lichten wij toe waarom Kredietboetiek uw persoonsgegevens verzamelt, wat wij er mee doen en welke rechten u hebt, hoe wij jouw persoonlijke gegevens op een wettelijke, correcte en transparante wijze verzamelen en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van Kredietboetiek op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR en AVG), (hierna het “Privacybeleid”) genoemd.

Wij verwerken dan ook jouw klantengegevens om op die manier aan jouw behoeften tegemoet te komen, je krediet te beheren en ons productgamma op jou af te stemmen. Respect voor de privacy staat daarbij centraal. Wij waarderen immers je privacy en engageren ons dan ook om jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Door het ingeven van uw persoonlijke gegevens, gaan wij ervan uit dat u hiermee toestemt, – indien nodig en in voorkomend geval – met betrekking tot openbaarmaking en doorgeven, beoogt in ons privacybeleid.

Door het invullen van een kredietaanvraagformulier geeft u uitdrukkelijk toestemming dat Kredietboetiek u mag contacteren per post, per telefoon, per email, per SMS, of via social media.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Kredietboetiek BV is een onafhankelijke kredietbemiddelaar, met maatschappelijke zetel en de uitbatingzetel is gevestigd op de Veemarkt 37 B te Mechelen. Ons gegevensbeleid informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Kredietboetiek vallen.

De persoon die de GDPR/AVG in orde brengt en up to date houdt noemt men de “data protection officer”, kortweg de DPO. Onze DPO bij Kredietboetiek is Dhr. Geert Muys en is te bereiken op de Veemarkt 37 B te 2800 Mechelen of via: info@kredietboetiek.be.

 • Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Kredietboetiek verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden op basis van diverse rechtsgronden en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering leidt er toe dat Kredietboetiek geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten en u dus niet kan tussenkomen voor het bekomen van een lening.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 • Socio-demografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over je producten en je vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet
 • Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op onze website: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Kredietboetiek reclame hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes
 • Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent)
 • Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites.) Ze onthouden je voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan je behoeften aan.
 • Kredietboetiek verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.
 • Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Kredietboetiek, bijvoorbeeld wanneer je:

 • klant wordt of een aanvraag doet
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruik maakt van een van onze producten of diensten
 • onze websites bezoekt
 • Waarvoor verwerkt Kredietboetiek je gegevens? 
 • Het beheer van je klantdossier
 • De toekenning en het beheer van kredieten en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn
 • Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op natuurlijke personen, niet op ondernemingen.

Kredietboetiek verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • wanneer u een aanvraag tot lening doet bij Kredietboetiek
 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Kredietboetiek en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van je privacy.
 • Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Kredietboetiek zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

De verwerking van je gegevens door Kredietboetiek is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet.

Kredietboetiek geeft je gegevens automatisch en altijd door aan Quick Krediet, de zustermaatschappij van Kredietboetiek, waarmee zeer nauw wordt samengewerkt bij het behandelen van je kredietaanvraag. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Kredietboetiek en zijn werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet en frauderisco’s.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens eenzelfde beschermingsniveau heeft als België.

Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemers voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen.

Het is onze wil om deel te nemen aan de bestrijding van de witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en in het kader van de wet van 11 januari 1993 met betrekking tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen en de financiering van terrorisme. U zal dus akkoord gaan om eventuele vragen hierover te beantwoorden en ons in deze context eventuele gevraagde documenten te verstrekken.

Uw persoonsgegevens zowel voor leningen op afbetaling, financieringen en verzekeringen zullen door een kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij verwerkt worden, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en terugbetalingcapaciteit en ook met de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en met het oog op commerciële doeleinden en voor het beheer en het risicomanagement enz..

Voor verzekeringen en bij het voorstellen en/of afsluiten ervan zal Kredietboetiek alle gegevens ook bezorgen aan de verzekeringsmaatschappijen onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer, met inbegrip van de gegevens in verband met hun gezondheidstoestand en andere persoonlijke gegevens van hun echtgenoot of partner, met het oog om de polis te kunnen opstellen.

In eerste instantie worden uw gegevens door de kredietverstrekkers aangeboden aan de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren : https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren.

Elke instelling heeft haar eigen procedure voor de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten. Tevens hebben ze elk een eigen privacyverklaring, hieronder vindt u dan ook de respectievelijke linken.

Atradius ICP: Atradius Crédito y Caucion s.a. avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur

https://www.atradiusicp.com/ICP%20Politique%20de%20traitement%20DP%20v2%20NL.pdf

Cofidis België: Chaussee de Lille 422, 7501 Tournai

https://www.cofidis.be/nl/bescherming-privacy.html

Afi-Esca: Nijvelsesteenweg 81 te 1420 Brain-L’Alleud

https://www.afi-esca.lu/nl/privacybeleid/

Aviza: Koninklijkelaan 74, 2600 Antwerpen

https://www.aviza.be/privacybeleid/

 • Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

Algemeen recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag en tegen direct marketing

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden. Wend je daarvoor tot Kredietboetiek per brief of per e-mail op info@kredietboetiek.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

– de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit

– de doeleinden van de verwerking

– de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jou worden bezorgd ofwel aan een derde.

Gelieve je verzoek te preciseren per brief of per e-mail naar Geert Muys, info@kredietboetiek.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet

Onze medewerkers onderzoeken alle kredietaanvragen. Je krediet kan niet worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. Je wordt er steeds van in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

 • Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. U hebt ten allen tijde het recht om gegevenswissing aan te vragen indien de verwerking van uw gegevens niet langer noodzakelijk is.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte. Gegevens van geweigerde kredietaanvragen worden binnen de zes maanden verwijderd.

 • Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacy beleid?

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert Kredietboetiek bv op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.

 • Wat betreft de cookies?

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Het merendeel van de browsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te aanvaarden. Niettemin kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over elke verstuurde cookie, of om te verhinderen dat de cookies bewaard worden op je harde schijf. Cookies kunnen ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren. Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Kredietboetiek ervan uit dat u, als u verder surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.

Het is in ’t algemeen zo, dat indien u cookies weigert, u een vertraging in de besturing in uw computer kan ondervinden. Wenst u een meer gespecialiseerde uitleg over cookies, surf dan naar de website www.allaboutcookies.org

Heb je nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt je graag verder.

Onze DPO bij Kredietboetiek is Dhr. Geert Muys te bereiken op de uitbatingszetel Veemarkt 37 B te 2800 Mechelen of via: info@kredietboetiek.be

Klachten?

Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel.